İstasyon Mah. Güney Yanyol Cad. No: 118 GEBZE / KOCAELİ
tren

Tam Metin

Anasayfa » Tam Metin

DAVRANIŞ KURALLARI / GİRİŞ

Çalışmanın yüksek etik standartlarına uygun olarak yürütülmesi VERA için esas teşkil etmektedir. Bu sebepten dolayı, ilişki içerisinde olduğumuz tedarikçilerden beklentilerimizi resmi hale getirdik.

İşbu Davranış Kuralları etik, sosyal ve çevresel uygulamalara saygı gösterilmesi ve bu uygulamalara karşı sorumlu olunması açısından, VERA’nın tedarikçilerinden, satıcılardan, yüklenicilerden ve VERA’nın iş ilişkisi içerisinde olacağı diğer firmalardan (topluca “tedarikçiler” olarak nitelendirilecektir.) beklentilerini tespit etmektir. VERA, tüm tedarikçilerin dünya üzerinde farklı yasal ve kültürel ortamlarda faaliyet gösterdiğinin farkındadır. Ayrıca, bu kılavuz tedarikçilerin VERA ile iş ilişkisi içerisinde olabilmek adına yerine getirmek zorunda oldukları minimum gereksinimleri ortaya koymaktadır. Bu şartlara uyum amacıyla, tedarikçiler işbu Davranış Kurallarının esaslarını tedarik zincirlerinin tamamına duruyacaktır.

Bu yaklaşımın kritik önceliğini desteklemek amacıyla VERA, tedarik zincirlerinde işbu Davranış Kurallarına uyulmasını sağlamak üzere kontroller gerçekleştirme hakkını saklı tutar. Bu kontroller öz değerlendirmeleri, VERA denetimlerini ve tedarikçilerin üçüncü şahıs denetimlerini içerebilir.

VERA, tedarikçilerin uyum içinde olamadıkları konuların üzerinde durmaları için zamana ihtiyaçları olduğunun farkındadır. İnanıyoruz ki, bu uyuma VERA ile iletişim içinde olunduğu takdirde bir süre zarfında yapılacak daimi iyileştirmeler ile erişilebilmektedir. Bu amaçla VERA, tedarikçilerinden faaliyetleri ve Davranış Kuralları ile ilgili gelişme planları hakkında bizi düzenli olarak bilgilendirmelerini rica eder ve tedarik zinciri ortaklarımız tarafından asgari şartların fazlasıyla sağlandığında dair sunulacak kanıtları memnuniyetle karşılar.

VERA tedarikçilerini, çevrenin korunmasına yönelik olarak “Daha İyi Yarınlar Planı” dahilinde belirtilmiş olan taahhütlerin yerine getirilmesini desteklemek, bölge halkının gelişimini desteklemek ve beslenme, sağlık ve sıhhati etkin bir şekilde geliştirmek konusunda teşvik eder.

VERA’nın sosyal sorumluluğuna ilişkin ek bilgilere web sitemizden ulaşabilirsiniz. www.vera.com.tr

İŞ BÜTÜNLÜĞÜ

VERA kendini en yüksek iş bütünlüğü standartlarını sağlamaya adamıştır. Dünya üzerinde faaliyet gösterdiğimiz hiçbir yerde dürüstlük, bütünlük ve hakkaniyet esaslarına uygun olmayan uygulamalara müsamaha göstermeyiz.

VERA, kendi bünyesindeki kurallara eş değer etik kurallar ile iş yürüten tedarikçileri saptamaya çalışmaktadır.

VERA’nın etik kuralları aşağıda yer alan bir kısım kuralları kapsayan iş bütünlüğü tebliğimiz ile somutlaştırılmaktadır.

 • Geçerli tüm yasalar ve yönetmeliklere uyunuz.
 • Birbirine adil davranmak, değer vermek ve saygı göstermek.
 • Tüm mali işlem kayıtlarını düzgün ve eksiksiz yürütmek.
 • Mali durumları ve işlem sonuçlarını dürüst olarak ve vaktinde rapor etmek.
 • Müşterilerle, tedarikçilerle ve finansal iş ortaklarıyla dürüst ve adil iş yürütmek.
 • Fiili ve potansiyel çıkar çatışmalarından sakınmak.
 • Uygunsuz hediye verilmesinden ve/veya alınmasından kaçınınız.
 • VERA’nın kıymetlerini korumak.
 • Gizli ve özel bilgileri muhafaza etmek.
 • VERA’nın itibarını korumak.
 • VERA’daki çalışma ile kişisel siyasi eylemleri birbirinden ayırabilmek.
 • Gözlemlediğimiz tüm geçerli yasa, yönetmelik ve etik standart ihlallerini rapor etmek.

Tedarikçilerin herhangi bir haksız rekabete girmeyecek ve ne türden olursa olsun herhangi bir yolsuzluğa kalkışmayacaktır.

A-İLKELER

 •  VERA çalışanlarının özgür ve demokratik bir şekilde sendika kurma hakkına saygılıdır. Sendika üyeliği nedeniyle çalışanlar arasında ayrım yapılmak. Çalışanların toplu sözleşme hakkına saygı duyulur.
 • Çalışanların işe alınmaları; belli bir sendikaya girmeleri veya girmemeleri, belli bir sendikadaki üyeliği sürdürmeleri veya üyelikten çekilmeleri veya herhangi bir sendikaya üye olmaları veya olmamaları şartına bağlı tutulmaz. VERA, bir sendikaya üye olan işçilerle sendika üyesi olmayan işçiler veya ayrı sendikalara üye olan işçiler arasında, çalışma şartları veya çalıştırmaya son verilmesi bakımından herhangi bir ayrım yapmaz. Ücret, ikramiye, prim ve paraya ilişkin sosyal yardım konularında iş sözleşmesi hükümleri saklıdır.
 •  Çalışanlar, sendikaya üye olmaları veya olmamaları, iş saatleri dışında veya işverenin izni ile iş saatleri içinde işçi kuruluşlarının faaliyetlerine katılmaları veya sendikal faaliyette bulunmalarından dolayı işten çıkarılmaz veya farklı işleme tabi tutulmaz.
 •  VERA, çalışan temsilcilerinin işyerindeki çalışanlara erişim sağlamasını veya onlarla etkileşimde bulunmasını engellemez.
 •  Yukarıdaki hükümlere aykırı olan toplu iş sözleşmesi ve iş sözleşmesi hükümleri geçersizdir.
 •  Çalışanın iş kanunları ve diğer kanunlara göre sahip olduğu hakları saklıdır.

B- ETİK İŞ DAVRANIŞI

 • İş ortakları (müşteriler, tedarikçiler), hiçbir yolsuzluk, dolandırıcılık ya da zimmet suçuna veya herhangi bir maddi ya da başka bir şekilde teşvik sözü vermek, teklif etmek, vermek ya da almak da dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, rüşvetin hiçbir şekline dahil olmayarak bu ilkeye uyacaktır.
 • İş ortaklarının faaliyetleri, yapıları ve performansları ile ilgili doğru bilgileri bulundurmaları ve bunları uygulanabilir düzenlemeler ile endüstride ölçüt olan uygulamalara uygun şekilde bildirmeleri beklenmektedir.
 • İş ortakları, bu tür bilgilerin tahrif edilmesi veya tedarik zincirinde herhangi bir yanlış beyan eylemine dahil olmamalıdır.
 •  Ayrıca, kişisel bilgilerin toplanması, kullanılması ve diğer şekillerde işlenmesi konularında (işçilerden, iş ortaklarından, müşterilerden ve etki alanları dahilindeki tüketicilerden edindikleri bilgiler dahil) makul düzeyde özen göstermelidirler. Kişisel bilgilerin toplanması, kullanılması ve başka şekillerde işlenmesinde gizlilik ve bilgi güvenliği kanunları ve mevzuatına ilişkin gerekliliklere uymalıdır.

C-ADİL ÜCRET

İş ortakları, bu kurallar çerçevesinde belirlenmiş beklentiler göz ardı edilmeksizin, çalışanların, yasalarca verilen sosyal hakların yanında kendileri ve aileleri için insanca bir yaşam sağlamaya yetecek adil bir ücret alma hakkına saygı gösterdikleri takdirde bu ilkeye uyacaklardır.

İş ortakları, asgari olarak, devletin asgari ücret mevzuatı tarafından zorunlu tutulan ücretler ya da toplu sözleşme temelinde onaylanmış endüstri standartlarından hangisi daha yüksekse, buna uyma yükümlülüğündedir.

Ücretler, zamanında, düzenli olarak ve eksiksiz olarak ulusal para biriminde ödenmelidir. “Ayni” ödenek şeklinde yapılan kısmi ödemeler, ILO şartnamesi doğrultusunda kabul edilmektedir. Ücret düzeyleri, çalışanların beceri ve eğitim seviyesini yansıtmalı ve normal çalışma sürelerine atıfta bulunmalıdır.

Kesintilere yalnızca yasalarda açıklanan koşullar altında ve yasaların izin verdiği ölçüde ya da toplu sözleşmede belirlendiği üzere izin verilecektir.,

AYRIMCILIK YAPILMAMASI

İş ortakları, cinsiyet, yaş, inanç, ırk, sosyal sınıf, soy, sosyal geçmiş, engellilik hali, etnik ve milli köken, milliyet, sendika veya diğer yasal kuruluşlara üyelik, siyasi bağlantılar veya fikirler, cinsel yönelim, ailevi sorumluluklar, medeni durum, hastalık veya ayrımcılığa neden olabilecek herhangi başka bir koşul nedeniyle kişileri dışlayamaz, belirli kişileri tercih edemez ya da bu unsurlara göre kişilere ayrımcılık yapamaz. Özellikle, çalışanlar yukarıda bahsedilen nedenlerden dolayı taciz edilemez ya da cezalandırılamaz.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İş ortakları, bu kurallar çerçevesinde belirlenmiş beklentiler göz ardı edilmeksizin, çalışanlar ve bölge halkının sağlıklı çalışma ve yaşam koşullarına saygı göstererek bu ilkeye uyacaktır.

Genç işçiler, yeni anneler ve çocuk bekleyen kadınlar ile engelli kişiler gibi, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, hassas bireyler özel koruma altında çalışacaktır.

İş ortakları, iş sağlığı ve güvenliği yasal düzenlemelere veya yerel kanunların zayıf olduğu ya da yeterli olarak uygulanmadığı durumlarda uluslararası standartlara uymalıdır.

İş ortakları, çalışanlarına işverene makul bir zamanda bildirimde bulunma şartıyla, özgürce işten ayrılma ve iş sözleşmelerini sonlandırma hakkı tanımalıdır.

İş ortakları, çalışanlarının insani olmayan şartlara veya aşağılayıcı muameleye, fiziksel cezalandırmaya, ruhsal ya da fiziksel baskıya maruz kalmadığı ve/veya sözlü tacize uğramadığından emin olmalıdır.

Tüm cezai prosedürler yazılı olarak belirlenmeli ve çalışanlara sözlü olarak net ve anlaşılır bir biçimde açıklanmalıdır.

GÜVENCESİZ ÇALIŞMAYI ÖNLEME

İş ortakları, bu kurallar çerçevesinde belirlenmiş beklentiler göz ardı edilmeksizin, a) istihdam ilişkilerinin çalışanları için güvensizlik ve sosyal ya da ekonomik zorluklara neden olmasını engelledikleri; b) işin ulusal mevzuat, adetler veya uygulamalar ve uluslararası çalışma standartlarından hangisi daha yüksek düzeyde koruma sağlıyorsa, ona uygun, tanınmış ve belgelendirilmiş bir istihdam ilişkisine dayalı olarak yapılmasını sağladıklarından emin olarak bu ilkeye uyacaklardır.

İş ortakları, istihdam sağlama öncesinde çalışanlara hakları, sorumlulukları ve çalışma saatleri, ücret ve ödeme koşulları da dâhil olmak üzere çalışma koşulları hakkında anlaşılabilir bilgi sunmalıdır.

İş ortakları, başta çocukları memleketinde kalmış olabilecek göçmen işçiler ile sezonluk işçiler olmak üzere kadın ve erkek tüm işçilerin ebeveyn veya bakıcı olarak görevlerini destekleyen uygun çalışma koşulları sunmayı hedeflemelidir.

İş ortakları, kanunun asli amacına uygun olmayan iş düzenlemelerine başvurmamalıdır. Buna, sınırlama olmaksızın, a) beceri geliştirme veya düzenli iş sağlama niyeti olmayan çıraklık programları, b) işçilerin korunma kapsamını daraltmak amacıyla sunulan sezonluk veya koşullu işler ve c) salt işçilik sözleşmeleri dâhildir. Ayrıca alt yüklenici kullanımı, çalışan haklarını hakir görecek şekilde gerçekleşmemelidir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

VERA, 6698 nolu KVKK (Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder. İş ortakları da bu kanun kapsamında gerekli tedbirleri almalı ve sorumluluklarının yerine getirmelidir.

ÇEVRENİN KORUNMASI

İş ortakları, bu kurallar çerçevesinde belirlenmiş beklentiler göz ardı edilmeksizin, çevreye zarar vermeyi önlemek adına gerekli tedbirleri alarak bu ilkeye uyacaktır.

İş ortakları, faaliyetlerin çevreye verdiği kayda değer etkileri değerlendirmeli ve çevreye karşı sorumluluklarını yansıtan etkin politika ve prosedürler oluşturmalıdır. Toplum, doğal kaynaklar ve genel çevre üzerindeki olumsuz etkileri engellemek ya da en aza indirgemek adına uygun tedbirlerin alınmasını sağlayacaklardır.

İLKELER

1-) KURALLARIN GÖZETİLMESİ

Yerel kanunlara uymak, işletmelerin ilk yükümlülüğüdür. Yerel kanun ve düzenlemelerin bu davranış kuralları ile çatıştığı ya da bu kurallardan farklı bir koruma standardı sunduğu ülkelerde, işletmeler çalışanlar ve çevre için en yüksek düzeyde korumayı sağlayacak ilkelere uymanın yollarını aramalıdır.

2-)TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE KADEMELİ ETKİ

VERA, satın alım faaliyetleri ile tedarik zincirlerindeki sosyal değişiklikleri etkileme kapasitesinin bilincindedir.

Tüm iş ortakları ile ilişkilerini sorumlu bir şekilde yürütür ve aynı karşılığı bekler.

Bu, her işletmenin a) ilgili iş ortaklarının dahil ettiği, b) bu davranış kurallarının uygulanması için gerekli, etki alanı dahilindeki tüm makul ve uygun tedbirleri aldığı ve c) azaltılması gereken zorlukları zamanında tanımlamak için bilgi alışverişinde bulunduğu bir işbirliği yaklaşımını gerektirmektedir.

İş ortakları, özellikle yüksek risk bölge veya sektörlerinden satın alım yaparken, insan hakları üzerindeki herhangi olumsuz etkinin kök nedenlerini detaylandırmak için çalışacaktır. Bu sorumluluk duygusunu yerleştirebilmek için işletmeler, gerekli özeni gösterip makul bir çerçevede gereken yönetim sistemlerini, politika ve prosedürleri oluşturmalı, bunun yanı sıra insan hakları üzerindeki, tedarik zincirinde tespit edilebilecek, tüm olumsuz etkileri etkin şekilde önlemeli ve bunlarla ilgilenmelidir.

Denetime tabi olacak üreticiler için bu davranış kurallarının iş uygulamalarına dahil edilmesi için etkili bir yöntem olarak kurum içi yönetim sistemleri özellikle önerilir.

Bu davranış kurallarının uygulanmasına dair zorluk yaşanması nedeniyle bir iş ortağı ile iş ilişkisinin veya bireysel sözleşmenin sonlandırılması son çare olarak görülmektedir. Ancak, iş ortağının bu kurallarda belirlenen ilkeler ile uyumlu şekilde hareket etmemesi ve/veya iş ortağının bu davranış kurallarında belirtilen ve/veya bu kurallara özgü yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli önlemleri almakta isteksiz olması durumunda iş ilişkisi ya da bireysel sözleşmenin sonlandırılması gerekli olabilir.

ÇALIŞANLARIN DÂHİL EDİLMESİ VE KORUNMASI

İşletmeler, çalışanlar ve temsilcilerinin işyeri sorunları konusunda doğru şekilde bilgi alışverişi yapabileceği ve çalışanların bu davranış kurallarında belirtilen hedeflere uygun şekilde korunması için uygun tedbirlerin alınabileceği iyi yönetim uygulamaları geliştirmelidir. İşletmeler, çalışanları hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek için belirli adımlar atmalıdır.

Buna ek olarak, işletmeler, bu uygulamaların ticari faaliyetlere başarılı bir şekilde dâhil edilebilmesi için işverenler, yöneticiler, çalışanlar ve çalışan temsilcileri arasında uyumlu bir yeterlik geliştirilmesini sağlamak zorundadır. Bu konuda, başta İş Sağlığı ve Güvenliği olmak üzere sürekli ve işin her seviyesinde eğitim verilmesi esastır.

ŞİKÂYET MEKANİZMASI

İşletmeler, olumsuz şekilde etkilenebilecek birey ve topluluklar için işletme düzeyinde etkili şikâyet mekanizmaları kurmalı ya da bu tür mekanizmalara katılmalıdır. Adalet sistemlerinin etkin ve yeterli kaynaklara sahip olduğu yerlerde bile şikâyet mekanizmaları, hızlı erişimi ve iyileştirme, düşük maliyet ve uluslar aşırı erişilebilirlik gibi avantajlar sunar.

Hazırlayan : www.vera.com.tr.

Müşteri Temsilcisi Online!